Ó Ch’mûn! Ó Ch’mûn!

Tu mó à vutât, a cquìst o a cquìdd:
secondo me t’név’n tutt, ngâp, li grìdd.

Ch bbèll r’tràtt sóp’é i strattùdd,
parév’n’attôr d’Óllivùdd:
muss p’ttât e ccapìdd’all’ffât…
tutt u pajês ân nguacchjât.

L’âm cchjam’ndât vûn ch vvûn:
vulév’n jì tutt sôp a u Ch’mûn.

Ma avît vist accôm tên mènd?
E mmên mâl ca ttànda nn’ân ditt nènd…

Qual’che vv’cchjôn c’ stéva e cc’ sta.
Ch tt’narrâv’angóra da s’st’mà?
Pó c’ sta sèmb chìja fa u ”zómb-zumbìtt”
e cca cc’ r’crìja s’u vôt c’ lu mitt;
spèc’jh s vvé ch na lista nova ca
cc’ métt’a na part e ann’àuta c’ tróva.

D man’fèst sîm stat’abb’lât,
pur i cassonétt ân mmandât”!
Ma tutt ssi sòl’ta chi v l’à ddât?
C’è stât chija jè ca vv’à ppajât!?

Quand sò bbèll, stân tutt a rrîr.
Ma a cchi vulît p’gghjà ngîr?
Chija sta d frónd e cchija nguartûn,
chija c’ cannóssc’ e chi nn’ jjè angóra n’sscjûn.

Bbèh, mó sît stat’elètt. Ch’avìta fa?
Questu pajês sta s’st’mât già:
La munnézza sta a ppòst, funziona;
ch lu parchégg’ ògne vvija jè bbóna;
nd’é i mach’n’ cummâr o combâr
tên tutt u cellulâr…..
E la c’ndùra? Ch jjè sta sc’ch’fézza?
Pussìbb’l ca jjè d’ s’curézza?
E tutt i uagliûl ch’i motorîn,
ch’i sérbatójh chjîn-chjîn.
Fân li córz o chjôv o sta u sôl
e ttu t’àda sta zitt o so mmâl parôl….
E cch’i mach’n c’ camìna bbôn:
qualche fussutèdd e qualche burrôn!
L’avèss’m f’rnût ch’li man’fèst!?
Tand, stâm bbèll e agghjustât ch’i fèst!

Ah… Sènza dic’ mangamènd d’ll’àuti,
li dujh rumast sò ttutt’e ddujh a ppòst.
Ma àna fa attenziôn a cchija tén’accòst!
S l’av’ssìta t’né a ffiangh nfùss’ nènd;
a chi v stà ddrét’ àta st’attènd….
Ca ffân’ tutt’ lór’ e vvùja àta jèss bbén’acconzènd.

Un grillo votante

Menu